AnalogFolk creates online film for Sheraton starring Lewis Hamilton